Mija trzeci dzień od podpisania  specustawy – tarczy antykryzysowej. Niestety analiza przepisów  powoduje, że pojawia się coraz więcej wątpliwości. Nie milknie krytyka. Pojawiają się kolejne, sprzeczne interpretacje. Co faktycznie dają nowe przepisy? Czy są wystarczające do walki  ze skutkami epidemii?  Co wiemy na pewno?

Zasiłek opiekuńczy –  32,41zł/ 1 dzień

Osoby  ubezpieczone w KRUS: rolnik i domownik rolnika otrzymają zasiłek opiekuńczy jeśli przejmują osobistą opiekę nad dzieckiem, czyli

 1. Dzieckiem w wieku do 8 lat,

 2. dzieckiem z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

PAMIĘTAJ: Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, gdy drugi z rodziców lub członkowie rodziny, z którymi mieszkasz mogą zająć się dzieckiem

„Zastępczym” opiekunem nie może być osoba:

 1.  całkowicie niezdolna do pracy, chora,  niesprawna fizycznie lub psychicznie ze względu na swój wiek,

 2. prowadząca  gospodarstwo rolne lub inną  działalność pozarolniczą,

 3. która  nie jest zobowiązana do sprawowania opieki zgodnie z przepisami prawa rodzinnego  i nie zgodziła się zając dzieckiem.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje na 14 dni. Kwota zasiłku na 1 dzień: 32,41 zł.

WAŻNE: Co zrobić żeby otrzymać zasiłek? Złóż  wniosek do KRUS. Wniosek można pobrać ze strony KRUS pod tym linkiem :

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/dokumenty/bip/form/swiad/WNIOSEK_zasilek_opiekunczy_2020_d.pdf

KRUS –  nie płacisz składki w II kwartale 2020

Ubezpieczeni  w KRUS zwalnia się z płacenia składki emerytalno-rentowej za trzy miesiące – II kwartał 2020 roku.  Co ważne, zwolnienie dotyczy wszystkich osób objętych ubezpieczeniem.

PAMIĘTAJ: Pomimo braku płatności zachowujesz  prawo do świadczeń – cały czas jesteś ubezpieczony

WAŻNE:  Co zrobić, żeby nie płacić KRUS- Nic, zwolnienie następuje z mocy  prawa.

Orzeczenie o niezdolności do pracy

Martwisz się, że kończy  Ci się właśnie ważność orzeczenia o niezdolności do pracy? Spokojnie, nie musisz stawać teraz na komisji. Orzeczenia o:

 1. częściowej niezdolności do pracy,

 2. całkowitej niezdolności do pracy,

 3. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

 4. niezdolności do samodzielnej egzystencji

wydane na czas określony  na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii  albo w okresie 30 dni następujących po  odwołaniu stanu epidemii/ stanu zagrożenia epidemiologicznego zachowują ważność.

WAŻNE: Musisz złożyć  wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu jego ważności.

PAMIĘTAJ: Orzeczenia obowiązują  przez 3 miesiące od dnia upływu terminu ich ważności.

Zasady dotyczące przedłużenia okresu ważności orzeczenia maja też zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed 31 marca 2020r. i  wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia został złożony w terminie , ale nowego orzeczenia jeszcze  nie wydano. 

Orzeczenie o niepełnosprawności- przedłużenie bez komisji

Orzeczenia o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii  jeśli ich ważność upłynęła:

 1. w terminie do 90 dni przed 31 marca 2020r.

WAŻNE: Warunkiem jest złożenie wniosku o wydanie orzeczenia.

 1. upływa w terminie od 31 marca 2020r.   

Pracownicy sezonowi z zagranicy  

Zalegalizowanie pobytu cudzoziemców, którym kończy się  pobyt w Polsce ma zapewnić ciągłości zbliżających się prac sezonowych. Mogą oni pozostać i  kontynuować  pracę. Wnioski o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy,  przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego- przedłuża się  do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania  stanu epidemii/zagrożenia epidemiologicznego.

WAŻNE: Pobyt cudzoziemca w Polsce w okresie biegu przedłużonego terminu jest  legalny.

PAMIĘTAJ: Jeżeli ważność dokumentów wygasła przed 14 marca br. dalszy pobyt nie jest już legalny.  

Z  mocy prawa wydłuża się  (do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego/epidemii)  okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *