Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19 – co zakłada projekt rozporządzenia? Czy każdy rolnik otrzyma pomoc? Na co może liczyć?

Opublikowany projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 określa  warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty  pomocy finansowej.

Rolnicy borykają się z problemami i czekają na konkretną pomoc. Czy te rozwiązania spełnią ich oczekiwania?

Kogo dotknął kryzys?

W uzasadnieniu do projektu wskazuje się, że  pomoc w ramach tego działania zostanie skierowana do rolników, którzy zajmują się rodzajami produkcji rolnej, szczególnie wrażliwymi na kryzys spowodowany przez COVID–19. Na podstawie przeprowadzonych analiz określono, iż załamanie rynku w wyniku wystąpienia epidemii COVID–19 najbardziej dotknęło producentów:

1) bydła (wołowina),

2) krów (mleko krowie),

3) świń (prosięta/lochy),

4) owiec ,

5) kóz ,

6) drobiu rzeźnego (kurczęta, gęsi i indyki),

7) drobiu  reprodukcyjnego produkcja jaj kur rzeźnych) oraz

8) zajmujących się uprawą roślin ozdobnych (pod osłonami ogrzewanymi).

Przy ustalaniu, komu pomoc ma być przyznana brano pod uwagę spadek cen, problemy ze zbytem, wydłużenie procesu produkcji i konieczność ponoszenia wyższych kosztów produkcji

Teraz konkrety

O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik posiadający  numer identyfikacyjny, który:

1) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem, oznakowanych oraz  zarejestrowanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co najmniej:

a) 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 sztuk samic gatunku bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub

c) 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

d) 5 sztuk samic gatunku koza domowa , których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub

e) 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i do dnia 30 czerwca 2020 r. zgłosił fakt oznakowania co najmniej 21 sztuk zwierząt tego gatunku urodzonych w siedzibie stada tego posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub

2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

3) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub

c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk

– oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

4) w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni co najmniej 25 m2 lub

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni co najmniej 50 m2.

Rejestr ARiMR/ inspekcja weterynaryjna

Liczba zwierzą (ich płeć i typ użytkowy)  będzie ustalana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wg danych zawartych w rejestrze. W odniesieniu do drobiu, proponuje się, aby weryfikacja danych dotyczących rozmiaru produkcji była przeprowadzana na podstawie danych będących w posiadaniu inspekcji weterynaryjnej.

Pomoc według wzoru

Pomoc ma być przyznana  w wysokości ustalonej zgodnie ze wzorem  określonym w załączniku do rozporządzenia oraz z uwzględnieniem stawek pomocy  (o tym poniżej ). Kwota pomocy ma być  nie wyższa niż równowartość w złotych 7000 euro. Wzór zakłada obliczenie wskaźnika korekty kwoty pomocy wynikającego m.in. z ogólnej kwoty przeznaczonej na to działanie, kursu złotego do euro.

Rolnik może otrzymać pomoc  tylko raz

O jakich pieniądzach mowa?

A teraz najważniejsze. Jakie podstawowe stawki pomocy przewiduje projekt?

1) BYKI

a) 5 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

2) KROWY MLECZNE

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 3 sztuki zwierząt i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 200 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk zwierząt i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

c) 3 000 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

3) OWCE

a) 1 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 10 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 2 800 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 4 400 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 5 500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

4) KOZY

a) 1 000 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 5 sztuk i nie więcej niż 20 sztuk zwierząt,

b) 1 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 30 sztuk zwierząt,

c) 2 700 zł – jeżeli rolnik posiadał co najmniej 31 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

d) 3 300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 sztuk zwierząt;

5) ŚWINIE

a) 4 500 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, co najmniej 21 sztuk i nie więcej niż 50 sztuk zwierząt,

b) 14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, co najmniej 51 sztuk i nie więcej niż 200 sztuk zwierząt,

c) 23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, więcej niż 200 sztuk zwierząt.

6)  DRÓB HODOWLANY

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 4 000 sztuk zwierząt;

2) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 4 000 sztuk zwierząt.

7) KURCZĘTA RZEŹNE

a) 2 200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 5 000 sztuk zwierząt,

b) 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 5 001 sztuk i nie więcej niż 9 000 sztuk zwierząt,

c) 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 9 001 sztuk inie więcej niż 13 000 sztuk zwierząt,

d) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 13 000 sztuk zwierząt;

8) GĘSI RZEŹNE

a) 4 300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt;

9) INDYKI

a) 8 600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk i nie więcej niż 3 000 sztuk zwierząt,

b) 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze powyżej 3 000 sztuk zwierząt.

10) ROŚLINY OZDOBNE

1) 1 400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2,

2) 4 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 500 m2 i nie więcej niż 1 000 m2,

3) 7 900 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 1 000 m2 i nie więcej niż 2 000 m2,

4) 15 800 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 2 000 m2 i nie więcej niż 4 000 m2,

5) 30 000 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy powyżej 4 000 m2

– z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych o powierzchni uprawy w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i upraw w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Według rozporządzenia gwarantuje się minimalną wysokość wypłat – jest to najniższa  stawka w danej kategorii

Wnioski  o przyznanie pomocy- UWAGA- będzie krótki termin

Ogłoszenie o  naborze ma być  opublikowane na 7 dni przed jego rozpoczęciem.  Co ważne- wnioski będą przyjmowane krótko –  ogłoszenie ma zawierać wskazanie  dnia  rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków- termin ten nie może być krótszy niż 14 dni ani dłuższy niż 30 dni. Czyli na składanie wniosków będzie zapewne 14 dni. Krótkie terminy mają pozwolić  ARiMR na wdrożenie tego działania do końca 2020 r.

Jeśli wniosek złoży się po terminie- termin nie będzie podlegał przywróceniu

Decyzja po 150 dniach

Pomoc będzie przyznawana w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika  biura powiatowego Agencji.  Decyzje będą wydawane w terminie 150 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Nie będzie konieczności składania osobnego wniosku o płatność po uzyskaniu decyzji pozytywnej, co powinno usprawnić cały proces

Ważne- spadkobierca nic nie dostane

W sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej w ramach tego działania nie będzie możliwe  wstąpienie do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy przez następcę prawnego wnioskodawcy ani nabywcę gospodarstwa lub jego części ani przedsiębiorstwa lub jego części  ani przyznanie lub  wypłata pomocy.

Oznacza to, że w przypadku zbycia gospodarstwa  lub śmierci osoby, która wystąpiła o pomoc, środki nie zostaną przyznane.W uzasadnieniu do projektu podaje się, że te ograniczenia wynikają z istoty i wyjątkowego celu działania, jego pilnego i specyficznego charakteru.

Czy to dobre rozwiązania? Wątpliwości budzi przede wszystkim pominięcie sadowników i ogrodników.  Trudno zakładać, że  akurat ich dział produkcji nie został dotknięty kryzysem. Zwłaszcza, że rozporządzenie zakłada pomoc dla osób mających uprawę roślin ozdobnych. Niezrozumiała jest także stosunkowo mała wyjściowa stawka pomocy w przypadku hodowli krów mlecznych. Czy uda się zakończyć wypłaty zgodnie z zapowiedzią w uzasadnieniu do końca roku, gdy na wydanie decyzji będzie 150dni? Miejmy nadzieje, że jeszcze będą wprowadzone zmiany, w końcu to dopiero projekt.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

13 thoughts on “Kasa dla rolnika za COVID-19- kto może liczyć na pomoc?”

  1. Dlaczego dopłaty mają być tylko do byków. Ja hoduję jałówki opasowe i co nie dostanę dopłaty? Sprzedawałam je jak ceny były ponad złotówkę niższe niż parę miesięcy temu. I co nasze straty są mniej ważne. Jak mają dawać to niech dają sprawiedliwie wszystkim.

    1. To prawda, niezrozumiałe jest to różnicowanie. Miejmy nadzieję, że ostateczny kształt rozporządzenia będzie zawierał szereg zmian.

  2. Jeżeli w okresie od 1 listopada 2019 do 30 kwietnia 2020 urodziło mi się 20 prosiąt i zgłosiłem te urodzenia do 30czerwca to i tak nic mi nie przysługuje? To ten co ma 3 maciory nie “ucierpiał” według jakiegoś mądrali bardziej ucierpieli ci co maja 100 macior.

  3. To jest kpina!!! Ktoś ma 10 owiec i dostanie 1800 PLN,a ktoś ma 20 krów i dostanie1000 PLN. To są jakieś jaja.50 PLN do jednej krowy mlecznej. Co mam za to krowie kupić? Worek kukurydzy?

  4. A co z taką sytuacją kiedy zdaliśmy rzut kurczaków rzeźnych pod koniec lutego a następny wstawiliśmy 10 marca? Co oznacza data 1 marca?

    1. Niestety ARiMR wyklucza z pomocy także innych rolników – trudniących się warzywnictwem, sadowników, hodowców jałowek na opas. Ciężko to zrozumieć ponieważ straty wszyscy ponieśli

  5. 28 sierpnia 2020 dostałam decyzję w sprawie pomocy za suszę 2019 (zaległą) czy mogę się ubiegać o pomoc covid19 czy susza wyklucza pić covidową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *