Czy zasądzone alimenty płatne są dożywotnio? Czy obowiązek w którymś momencie po prostu ustaje? Nie! W przypadku, gdy w ocenie osoby, która płaci alimenty, świadczenie nie jest już zasadne musi wystąpić do sądu z pozwem o uchylenie alimentów (o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego).

Sprawa toczy się w postępowaniu procesowym, a pozew podlega opłacie zależnej od wartości przedmiotu sporu czyli sumy alimentów za okres 1 roku.

Opłata od pozwu

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

 1.  do 500 złotych – w kwocie 30 złotych
 2. ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych
 3. ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych
 4. ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych
 5. ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych
 6. ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych
 7.  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. (ustawa o kosztach w sprawach cywilnych).

W przypadku trudnej sytuacji finansowej można ubiegać się o zwolnienie od ponoszenia kosztów w całości lub części.

Jeśli alimenty zasądzone są w wysokości 500,-zł miesięcznie to wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 12×500=6000,-zł. Opłata 400,-zł

Uchylenie- kiedy jest możliwe?

Czy sam fakt ukończenia 18 lat daje podstawę do uchylenia alimentów?

Art. 133 §  3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego :  Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zgodnie z przepisami rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych:

 1. względem dziecka pełnoletniego (sytuacje tu wskazane nie dotyczą dzieci małoletnich)
 2. jeżeli są one połączone z nadmiernym  uszczerbkiem dla rodzica
 3. w sytuacji gdy dziecko nie dokłada starań w celu samodzielnego utrzymania się. O jakie sytuacje może chodzić? Dziecko:
 • nie uczy się,  nie pracuje,
 • nie uczy się i pracuje,  zarabia wystarczająco na swoje utrzymanie ,
 • uczy się i pracuje,  zarabia wystarczająco, żeby się utrzymać

O uchyleniu obowiązku decydować będzie więc osiągnięcie przez uprawionego do alimentów zdolności samodzielnego utrzymania się –  zaspokojenia we własnym zakresie swoich usprawiedliwionych potrzeb.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z 30.10.2013r., I Ca 384/13 : Zgodnie z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Z kolei art. 133 § 3 mówi o tym, że mogą oni uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Stosowanie od powołanych przepisów przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest brak zdolności dziecka do samodzielnego utrzymania się. Oznacza to, że o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego decyduje kryterium osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymania się. Spełnienie tego kryterium zależy od okoliczności faktycznych.

Małe dochody rodzica- brak alimentów?

Część spraw, które wpływają do sądów opierają się na argumentacji, że rodzic znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i ta okoliczność jest wskazywana jako powód uchylenia alimentów.

Orzecznictwo jest zgodne- trudna sytuacja rodziców nie jest przesłanką ustania obowiązku alimentacyjnego.

Sąd Najwyższy w podkreśla, że rodzic powinien dzielić się z dzieckiem nawet skromnymi dochodami. Jest to stanowisko powszechnie aprobowane przez sądy.

A co w sytuacji, gdy np. matka zawrze drugi związek małżeński i jej mąż  utrzymuje osobę uprawnioną do alimentów? Czy może to być podstawą do zwolnienia ojca biologicznego? Absolutnie nie. To zagadnienie też rozważał Sąd Najwyższy i jednoznacznie stwierdził że:

Rodzice mogą być zwolnieni od świadczeń alimentacyjnych w stosunku do dziecka tylko wtedy, gdy dziecko posiada własny majątek, a dochody z tego majątku wystarczają na całkowite pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. We wszelkich innych wypadkach na rodzicach ciąży stanowczy obowiązek, ograniczony tylko ich możliwościami zarobkowymi i majątkowymi stosownie do art. 135 § 1 k.r. i op., utrzymania dziecka. W szczególności nie może zwolnić rodziców od obowiązku świadczeń alimentacyjnych okoliczność, że dziecko jest faktycznie utrzymywane przez kogo innego. (wyrok Sądu Najwyższego  z dnia 14.01.2000 r., I CKN 1177/99)

Choroba i niepełnosprawność- obowiązek na zawsze

W przypadku chorób czy niepełnosprawności powodujących, że dziecko nigdy nie będzie w stanie samo się utrzymać, obowiązek alimentacyjny może nigdy nie wygasnąć. Wiek nie będzie miał w takiej sytuacji żadnego znaczenia. Rodzic- nawet emeryt będzie musiał płacić alimenty chociażby w niewielkiej wysokości jeśli będzie tego wymagała sytuacja uprawnionego do alimentów.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *