BDO- brzmi tajemniczo. Z czym to kojarzyć? Ze śmieciami. To elektroniczny rejestr danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Część przedsiębiorców i rolników musi uzyskać wpis w rejestrze BDO.

Dużo informacji można znaleźć na   tej stronie. 

Wypełnij ankietę- dowiesz się czy Cię to dotyczy

Żeby ułatwić trochę życie wprowadzono nawet możliwość wypełnienia elektronicznej ankiety, żeby sprawdzić czy trzeba dokonać wpisu w tym rejestrze. Ankieta dostępna jest   TUTAJ.

Rolnik- kolejne papiery czy spokój?Magiczne 75ha

Czy dotyczy to rolników? To zależy jak duże jest gospodarstwo i czym się zajmuje.

Jeśli masz poniżej 75 hektarów i prowadzisz tylko działalność rolniczą – ominął Cię ten obowiązek. Możesz odetchnąć. Ale jeśli masz  powyżej 75 hektarów lub prowadzisz jeszcze inną działalność – to już gorzej. Czytaj dalej.

Rejestr- gdy masz powyżej 75 ha

 Nie podlega wpisowi do rejestru wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru z urzędu (patrz poniżej).

Czyli jeśli posiadasz więcej niż 75 ha to niestety obowiązek ten Cię dotyczy.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach.

Ustawa o odpadach dokładnie określa kto musi prowadzić rejestr.  Obowiązkowi rejestracji w Bazie BDO podlegają tacy przedsiębiorcy jak m.in.  producenci opakowań, pojazdów, zakłady produkcyjne, gabinetu kosmetyczne, firmy budowlane.

Marszałek województwa

Wpis dokonywany jest na wniosek lub z urzędu.  Wpisu do rejestru na wniosek dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy oraz tworzy indywidualne konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Informuje o tym podmiot, który jest zobowiązany do aktywowania konta.

Ustawy  o odpadach nie stosuje się m.in.  do:

  1.  gruntu w pierwotnym położeniu ( miejscu), w tym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, i budynków trwale związanych z gruntem;
  2.  niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;
  3. biomasy w postaci:
  •  odchodów podlegających przepisom rozporządzenia  (WE) nr 1069/2009
  • słomy
  •  innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej

– wykorzystywanej w rolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii z takiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.

Wpis – z urzędu lub na wniosek

Kiedy z urzędu?  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

1) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,

2) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

3) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

4) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie Prawa geologiczngo i górniczego, jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2.

Uproszczona ewidencja

Obowiązków jest bardzo dużo, ale ustawodawca przewidział uproszczoną ewidencję  odpadów polegającą na prowadzeniu tylko karty przekazania odpadów. 

Kogo  dotyczy uproszczona ewidencja

  1. Podmiotów , które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  2. Podmiotów, które wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
  3. transportujących odpadami wykonujących wyłącznie usługę transportu odpadów;
  4.  władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 (Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych:

1)w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

2)do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

3)do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

Karta przekazania odpadów

Art.  71a ust. 1 ustawy o odpadach-   Kartę przekazania odpadów komunalnych sporządza podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przed rozpoczęciem odbierania tych odpadów, odrębnie dla każdego ładunku transportowanych odpadów komunalnych danego rodzaju przekazywanych do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie stacji przeładunkowej, miejsca zbierania odpadów komunalnych lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych.

Archiwum dokumentacji- 5 lat

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji odpadów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Możesz się też zapisać na Newsletter. Dziś, znajomość swoich praw jest ważna jak nigdy dotąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *