Przełom roku 2020 i 2021 przyniósł zaskakującą popularność….mandatów. Sypały się na rolników na prawo i lewo, głównie w związku z ich udziałem w strajkach. Ale czy mandaty są nakładane tylko w trakcie protestów? Niekoniecznie. Wbrew pozorom kodeks wykroczeń jest bardzo “bogaty” w różne wykroczenia, które mogą dotyczyć właśnie gospodarzy.

Czy zastanawialiście się kiedyś za jakie wykroczenia może zostać ukarany rolnik? I czym jest właściwie wykroczenie? Na te pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Wykroczenie to inaczej czyn społecznie szkodliwy (nawet w stopniu znikomym), którego popełnienie podlega karze grzywny do 5000 zł, nagany, ograniczenia wolności, a nawet aresztu (od 3 do 30 dni).

Umyślnie czy nie

Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. Wykroczenie popełnione umyślnie oznacza, że sprawca miał zamiar popełnienia czynu zabronionego, a więc chciał ten czyn popełnić albo przewidując taką możliwość godził się na to. Natomiast popełnienie wykroczenia nieumyślnego ma miejsce wtedy gdy sprawca nie miał zamiaru jego popełnienia, ale mimo to popełnij je, nie zachowując wymaganych środków ostrożności w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał lub mógł przewidzieć.

Środek karny

Warto zaznaczyć, iż na sprawcę wykroczenia poza karami może zostać nałożony środek karny czyli np. zakaz prowadzenia pojazdów, przepadek przedmiotów, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody czy podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości.

Pamiętajmy jednak, że wykroczenie jest w stosunku do przestępstw traktowane zdecydowanie łagodniej, o czym świadczą nawet same kary, które są mniej surowe.

O proponowanych zmianach w postępowaniu mandatowym możesz przeczytać w TYM ARTYKULE. Nie są one korzystne.

 

Chcesz wiedzieć o wszystkich ważnych dla Ciebie zmianach w prawie? Zapraszam Cię do mojej ekipy mailingowej.

Za jakie wykroczenia może zostać ukarany rolnik?

Oto lista wykroczeń, które może popełnić rolnik podczas wykonywania swojej pracy.

Hałas

art. 51 Kodeksu wykroczeń – § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sprzedaż poza targowiskiem

art. 603k.w. – § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

 Zwierzę

art. 77 k.w. – § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. § 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Uszkadzanie wałów przeciwpowodziowych

art.80k.w. – § 1. Kto:1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzeznaczonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodziowym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,

2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo zasadza drzewo lub krzew na wale,

4) kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodziowego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,

6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ograniczenia w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone przez właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej. § 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 Nieoświetlony pojazd

art. 88 k.w. -Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.

Przebywanie małoletniego na drodze

art. 89 k.w. -Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Zanieczyszczenie drogi

art.91 k.w -Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

art. 94. k.w. – § 1Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu. § 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

 Niszczenie rowów, pobocza

art. 100k.w. – Kto: 1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, 4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Zjazdy z dróg publicznych

art. 102 k.w -Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Szczucie psem

art. 108 k.w. -Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Nielegalny ubój zwierząt

art. 118. k.w. – § 1Kto:
1) dokonuje uboju zwierzęcia bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym zezwoleniu,
2) usuwa części zwierzęcia przed wykonaniem wymaganego badania po uboju,
3) nie poddaje mięsa badaniu, jeżeli takie badanie jest wymagane – podlega karze grzywny.
§ 2. Kto wprowadza do obrotu mięso:
1) bez wymaganego oznakowania i świadectwa,
2) warunkowo zdatne do spożycia lub niezdatne do spożycia, wbrew określonemu sposobowi jego wykorzystania – podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 i 2, można orzec przepadek mięsa, chociażby nie stanowiło własności sprawcy wykroczenia.

 Nielegalny wypas zwierząt

art. 151. k.w. -§ 1Kto pasie zwierzęta gospodarskie na nienależących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, przechodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. § 2. Jeżeli grunt jest zaorany, zasiany lub obsadzony, znajduje się w stanie sztucznego zalesienia, naturalnego odnowienia lub stanowi młodnik leśny do lat 20, sprawca podlega karze grzywny. § 3. Karze określonej w § 2 podlega również ten, kto przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie przez wodę zamkniętą i zarybioną. § 4. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. § 5. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, 2 lub 3 można orzec nawiązkę do wysokości 1500 złotych.

Niszczenie urządzeń melioracyjnych

art. 155. k.w. – § 1Kto na gruncie leśnym lub rolnym niszczy lub uszkadza urządzenia melioracyjne, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Nieopuszczenie terenu

art. 157. k.w. -§ 1Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.
§ 2. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Niszczenie lasu

art. 160. k.w. -§ 1Kto, działając bez wymaganego zezwolenia, zmienia las na uprawę rolną, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *