Testament- chyba każdy słyszał o testamencie i wie, że to wyraz ostatniej woli. Ale czy znacie istotne szczegóły warunkujące ważność tego dokumentu?

Testament

 1. może zawierać rozrządzenia tylko jednej osoby- nie ma testamentów wspólnych

 2. może go sporządzić tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (ubezwłasnowolniony czy małoletni nie może)

 3. testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela

Rodzaje testamentów

TESTAMENT HOLOGRAFICZNY (spisany odręcznie)

 1. spadkodawca sporządza go samodzielnie
 2. w całości pismem ręcznym
 3. konieczny jest podpis i opatrzenie datą

TESTAMENT NOTARIALNY

 1. testament sporządzony w formie aktu notarialnego u notariusza
 2. „Jeśli testament ma formę aktu notarialnego (art. 950 k.c.), to powinien zostać sporządzony szczególnie starannie, tak aby po jego otwarciu i ogłoszeniu nie budził wątpliwości, ani co do swej powagi, rzeczywistej woli testatora i okoliczności sporządzenia, ani co do swojej postaci jako dokumentu o walorach dokumentu urzędowego i jego treści” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2009 r., I CSK 188/09)
 3. „Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych. Nie chodzi przy tym o zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c., lecz o sytuacje uzasadniające przypuszczenie o zaistnieniu wady oświadczenia woli. Notariusz zatem powinien odmówić dokonania czynności notarialnej nie tylko wówczas, gdy strona czynności jest formalnie ubezwłasnowolniona (art. 81 ustawy z 1991 r. – Prawo o notariacie w zw. z art. 13 i 16 k.c.), ale także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy taka strona działa w stanie dostatecznej świadomości (art. 86 ustawy z 1991 r. – Prawo o notariacie w zw. z art. 82 k.c.). Chodzi o stwierdzenie ułomności i jej stopnia w odniesieniu do osoby biorącej udział w czynności. Ten obowiązek nie oznacza konieczności przybierania w każdym wypadku biegłego lekarza, zatem dokonanie czynności bez udziału takiego lekarza nie podważa aktu” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2012 r., I CSK 564/11)

TESTAMENT ALLOGRAFICZNY (w urzędzie)

 1. spadkodawca sporządza testament, oświadczając swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego w obecności dwóch świadków
 2. oświadczenie spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia
 3. protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków
 4. protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu
 5. osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w ten sposób

TESTAMENT USTNY

 1. jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione ( UWAGA! to warunek konieczny), spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków
 2. treść testamentu może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie
 3. gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku (czyli od śmierci spadkodawcy) stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków

TESTAMENT PODRÓŻNY

 1. podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą
 2. spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków
 3. dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca
 4. jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, należy w piśmie podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy; jeżeli zachowanie tej formy nie jest możliwe, można sporządzić testament ustny

UWAGA!

Testament ustny i podróżny należą do kategorii testamentów szczególnych. Testament szczególny traci moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego, chyba że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku-  Prawnikrolnika i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *