Jaki jest formalny początek końca małżeństwa? Pozew o rozwód.

Pozew rozwodowy musi spełniać wymagania określone przepisami prawa dla każdego pisma procesowego  oraz zawierać elementy dodatkowe szczególne tylko dla tego rodzaju pisma.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Pozew o rozwód musi zawierać:

 1. datę sporządzenia
 2. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany (właściwy miejscowo sąd okręgowy)
 3. imiona i nazwiska stron, ich adresy zamieszkania i numery PESEL (PESEL powoda jest konieczny)
 4. oznaczenie rodzaju pisma (pozew o rozwód).
 5. dokładne oznaczenie żądania (określenie o co się wnosi- o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem o winie, o alimenty dla siebie lub małoletnich dzieci,  w jaki sposób sąd ma orzec o ustaleniu kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej, sposobie korzystania z mieszkania itd.)
 6. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądania oraz ewentualnie uzasadniających właściwość sądu: trzeba wykazać , iż nastąpił trwały i zupełny rozpad małżeństwa, wykazać winę, podstawę żądania alimentów w danej wysokości
 7. informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu załatwienia sprawy, a jeśli nie to dlaczego
 8. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 600zł lub wniosek o zwolnienie od kosztów
 9. jeśli w sprawie występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości  17,-zł
 10. podpis
 11. wymienienie załączników
 12. odpis pisma dla strony przeciwnej

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

W pozwie możemy dodatkowo wnioskować o:

 1. zabezpieczenie powództwa tj. o   zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania (sąd ustala konkretną kwotę już na początku postępowania, po to aby zabezpieczyć potrzeby
 2. przeprowadzenie dowodów np.: dowodu z przesłuchania świadków, przesłuchania stron, z opinii biegłego,  z dokumentu ze wskazaniem na jakie fakty dowody mają być przeprowadzone
 3. dowody znajdujące się w urzędach, sądach wraz  z uprawdopodobnieniem, że strona nie może ich sama uzyskać
 4. eksmisję małżonka
 5. dokonanie podziału majątku wspólnego o ile nie spowoduje to zwłoki w  postępowaniu
 6. przyznanie pełnomocnika z urzędu

Co trzeba dołączyć?

Do pozwu o rozwód należy obowiązkowo załączyć odpis  aktu małżeństwa, a jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci – odpisy aktów urodzenia dzieci. Razem z pozwem przedkłada się wszelkie inne dowody na potwierdzenie naszych twierdzeń. Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Pozew składa się w dwóch kompletach- pozew +  wszystkie załączniki  do sądu okręgowego.

Gdzie złożyć pozew?

Właściwy jest sąd okręgowy,  w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Jeśli ta podstawa odpadnie to  właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać  listem poleconym na adres sądu.

Braki pozwu- co dalej?

Jeśli pozew do sądu zostanie złożony nieprawidłowo tj. z brakami (np. brak: opłaty, podpisu, egzemplarza dla strony przeciwnej) sąd będzie wzywał do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni od otrzymania pisma.

Jeśli się nie uzupełni w terminie nastąpi zwrot pozwu (sprawa nie będzie się toczyć).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *