Miało być tak  pięknie. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Rodzice nie są już razem. Kto ma łożyć na dziecko i je utrzymywać? W jakiej wysokości? Co zrobić żeby otrzymać alimenty, gdy nie jest możliwe porozumienie?

Co to jest obowiązek alimentacyjny?

Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W praktyce alimenty płaci ten rodzic, który nie wychowuje dziecka na co dzień.

Pozew o alimenty

W pozwie trzeba podać wartość przedmiotu sporu: kwota alimentów x 12 miesięcy np. 500,-zł x 12= 6000,-zł

Działając w imieniu  małoletniego powoda  wnoszę o:

  1. zasądzenie od pozwanego  na rzecz powoda ,  urodzonego w dniu…..w ……. kwoty po 500 zł miesięcznie tytułem alimentów, płatnych na wskazany przez powoda rachunek bankowy, do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z kwot, poczynając od dnia złożenia pozwu,
  2. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego  do uiszczania na rzecz powoda renty alimentacyjnej  po 400 zł miesięcznie płatnych na wskazany przez powódkę rachunek bankowy, do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z kwot,
  3. dopuszczenie dowodu z przesłuchania stron na fakt sytuacji majątkowej i rodzinnej,  potrzeb powoda i jego kosztów utrzymania , wydatków powoda, partycypowania w kosztach utrzymania przez rodziców powoda ,
  4. dopuszczenie dowodu z dokumentów załączonych do pozwu na fakty wskazane w uzasadnieniu,
  5. przeprowadzenie rozprawy również w razie nieobecności pozwanego,
  6. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów na fakt wysokości osiąganych  dochodów
  7. zobowiązanie pozwanego do przedstawienie rozliczenia PIT  za 2018, 2019 rok  na fakt wysokości osiąganych  dochodów
  8. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu trzeba dokładnie opisać sytuację w jakiej jest małoletni- z kim mieszka, gdzie, kto sprawuje nad nim opiekę, jakie są koszty utrzymania i jaka jest sytuacja finansowa jego opiekuna.

Powód pochodzi ze związku małżeńskiego ………………  Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód. Powód  mieszka z matką. Pozwany   pracuje obecnie w Austrii ,  powód nie wie jakie osiąga wynagrodzenie.

O zakresie obowiązku alimentacyjnego decydują z każdym wypadku usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego ( art. 135§1 kro). Przy stosowaniu tego przepisu należy pamiętać, że „zakres obowiązku alimentacyjnego zależy nie od osiąganych przez zobowiązanego dochodów, lecz od jego zarobków i majątkowych możliwości” ( uchwała SN  z 9 czerwca 1976 r., I II CZP 46/75).

Powód  chodzi do 2 klasy szkoły podstawowej. Powód pozostaje pod stałą opieką lekarską z uwagi na choroby tarczycy.  Szczegółowy spis wydatków na powoda  stanowi załącznik do pozwu.

Jak sporządzić spis wydatków dowiesz się TUTAJ

Zakres potrzeb dzieci, które powinni zaspakajać rodzice wyznacza treść art. 96 kro, który stanowi, że rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Do usprawiedliwionych potrzeb dzieci zalicza się  wyżywienie, mieszkanie, odzież, kosmetyki, środki higieny osobistej, leczenie w czasie choroby, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Przy stosowaniu tego przepisu należy pamiętać, że zakres obowiązku alimentacyjnego należy nie od osiąganych przez zobowiązanego dochodów, lecz od jego zarobkowych i majątkowych możliwości.” (uchwała SN z  9 czerwca 1976r., I II CZP 46/75).  Powód pozostaje obecnie głównie na utrzymaniu matki.  Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda w pozostałym zakresie konieczna jest kwota  po 500,–zł. Pozwany nieregularnie dokłada się do utrzymania syna. 

Zabezpieczenie

Postępowanie sądowe trwa, a pieniądze na utrzymanie potrzebne są na już. Co zrobić? Można wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie. Oznacza to, że sąd ustali jaką kwotę pozwany ma uiszczać już  podczas trwania procesu.

Kwota wskazana przez powoda wydaje się w pełni uzasadniona. Ponieważ roszczenie zostało uwiarygodnione, zasadny jest również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Jak stanowi przepis art. 753  § 1 k.p.c.  W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w roszczeń alimentacyjnych nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

 Informacja o próbie polubownego zakończenia sprawy

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, że w niniejszej sprawie podjęta została bezskuteczna próba polubownego załatwienia sprawy. Próby rozmowy matki małoletniego powoda z pozwanym skończyły się niepowodzeniem i strony ostatecznie nie doszły do porozumienia.

Co złożyć wraz z pozwem?

Do pozwu należy załączyć wszystkie dokumenty wskazywane w treści: odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu małżeństwa rodziców, wyroku orzekającego rozwód, rachunki związane z utrzymaniem, zaświadczenia lekarskie oraz odpis pozwu wraz z wszystkimi załącznikami dla pozwanego.

Ważne!

Co jeśli ktoś celowo zmieni pracę, żeby zarabiać mniej i mniej płacić? Albo formalnie zmienia pracę, ale pracuje nadal bez umowy? Sąd może w ogóle nie wziąć tego uwagę i ustalić alimenty na wyższym poziomie, tak  jakby zarobki się nie zmieniły.

Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *