Dziecko rośnie, zmieniają się potrzeby, wydatki z miesiąca na miesiąc szybują do góry. Kwota alimentów jest już zbyt niska. Nie starcza na podstawowe zakupy. Nie zwlekaj i złóż pozew o podwyższenie alimentów.  

W pozwie trzeba wskazać wartość przedmiotu sporu. Jest to różnica między kwotą aktualną oraz kwotą o którą występujesz x 12 miesięcy

Np. kwota obecna 400,-zł, kwota żądana 600,-zł; wartość przedmiotu sporu: 600,-zł -400,-zł =200,-zł x 12 = 2400,-zł

 

Pozew o podwyższenie alimentów. Co powinien zawierać?

Działając w  imieniu małoletniego X jako jego przedstawiciel ustawowy wnoszę o:

 1. podwyższenie alimentów orzeczonych na mocy wyroku z dnia………. Sądu Rejonowego w ………………. III Wydział Rodzinny i Nieletnich   w sprawie o sygnaturze  akt  ………………. od pozwanego  na rzecz małoletniego powoda  z kwoty 400 zł miesięcznie do kwoty 600 zł miesięcznie, płatnej na wskazane konto bankowe od dnia wniesienia pozwu poczynając, do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat,
 2. dopuszczenie dowodu z przesłuchania matki powoda  na fakt sytuacji majątkowej i rodzinnej powoda,  potrzeb powoda i jego kosztów utrzymania , wydatków powoda, partycypowania przez pozwanego w kosztach utrzymania  powoda ,
 3. dopuszczenie dowodu z przesłuchania świadka ……………………………  na fakt sytuacji majątkowej i rodzinnej,  potrzeb powoda i jego kosztów utrzymania , wydatków powoda, partycypowania w kosztach utrzymania przez rodziców powoda ,
 4. zabezpieczenie powództwa przez zobowiązanie pozwanego do uiszczenia małoletniemu  na czas trwania postępowania kwoty 500 zł miesięcznie, do 10 – go dnia każdego miesiąca,
 5. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o zarobkach,
 6. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia rozliczenia podatkowego za 2018 i 2019 rok,
 7. przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności pozwanego,
 8.  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadnienie

W uzasadnieniu należy dokładnie opisać sytuację i wskazać przede wszystkim jak wyglądała sytuacja kiedy alimenty zostały zasądzone kilka lat temu i jak wygląda obecnie.

Małoletni powód  jest dzieckiem ………………. Na mocy wyroku Sądu Rejonowego w ………………, III Wydział Rodzinny i Nieletnich   z dnia …………. w sprawie   o sygnaturze  akt ……………….  pozwany jest zobowiązany do płacenia na rzecz powoda alimentów w kwocie 400 zł miesięcznie.

Jak stanowi art.  138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Od ……… tj. od dnia wydania wyroku nastąpiła istotna zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb  powoda. Nie tylko zwiększyły się jego potrzeby, ale także nastąpił istotny wzrost cen, w szczególności cen żywności. W związku z tym kwota 400 zł nie jest obecnie wystarczająca do zaspakajania usprawiedliwionych potrzeb powoda. Od czasu ustanowienia alimentów w 2014 roku minęło 6 lat. Obecnie potrzeby powoda zwiększyły się znacząco. 6 lat temu chodził do przedszkola, obecnie jest  uczniem szkoły podstawowej, co wiąże się z licznymi wydatkami, których nie było w wieku przedszkolnym.

W postanowieniu z 19.07.1974 r., II CO 9/74 , Sąd Najwyższy podkreślił, że: „Powództwo o zmianę przewidziane w art. 138 kro wchodzi w grę w razie zmiany stosunków [podkr. aut.]. Przez pojęcie «stosunków» w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu (np. art. 133 i 135 k.r.o.). Zmiana zatem «stosunków» tak pojmowanych, bez potrzeby zajmowania się zagadnieniami szczególnymi, jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego”.

W tym miejscu należy dodatkowo  wskazać, iż matka powoda  wskutek poważnej choroby utraciła możliwość pracy, od około pół roku pozostaje na zasiłku dla bezrobotnych. Tym samym nie ma możliwości finansowania kosztów utrzymania powoda. W 2014 roku jej sytuacja była inna. Pracowała i osiągała dochody, które  mogła przeznaczyć na utrzymanie syna.

Możliwości finansowe pozwanego w zupełności pozwalają na podwyższenie kwoty do 600 zł z uwagi na fakt, że ma on stałą pracę, zarabia około 3000,-zł netto. Zajmuje kierownicze stanowisko.  Pozwany żyje w znacznie lepszych warunkach i ma lepszą sytuację finansową, co kłóci się z zasadą równej stopy życiowej rodzica i dziecka. Szczegółowe koszty utrzymania powoda zawiera Spis wydatków załączony do pozwu.

Wzór Spisu znajdziesz TUTAJ

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez ustawowe określenie “możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Tutaj chodzi o sytuacje, gdy zobowiązany celowo zaniża wynagrodzenie podejmując mniej płatne prace lub po prostu pracuje “na czarno”.

Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie” (16.12.1987r., uchwała  Sądu Najwyższego, III CZP 91/86).

Powód  nie wie jakie dokładnie pozwany osiąga obecnie dochody, ale jest to prawdopodobnie około  3000,-zł netto. W związku z powyższym, żądanie przedstawione na wstępie jest uzasadnione. 

Zakres potrzeb dzieci, które powinni zaspakajać rodzice wyznacza treść art. 96 kro, który stanowi, że rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Do usprawiedliwionych potrzeb dzieci zalicza się  wyżywienie, mieszkanie, odzież, kosmetyki, środki higieny osobistej, leczenie w czasie choroby, dostarczania rozrywek i wypoczynku. Powód pozostaje obecnie głównie na utrzymaniu matki. Na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb powoda w pozostałym zakresie konieczna jest kwota  po 600,–zł.      

Zabezpieczenie powództwa- czyli pieniądze na czas trwania postępowania

Ustawodawca wprowadził szczególną regulację dotyczącą zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych.Postępowanie sądowe trwa, czasami kilka miesięcy albo dłużej. Warto więc wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie i uzyskać pieniądze już podczas procesu.

Zgodnie z art. 753  § 1 k.p.c  w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej, a podstawę zabezpieczenia stanowi jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Uprawdopodobnienie nie wymaga udowodnienia roszczenia ( art. 243  k.p.c.).

Celem zabezpieczenia w przypadku roszczeń alimentacyjnych  jest  natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

 Informacja o próbie polubownego zakończenia sprawy

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. informuję, że w niniejszej sprawie podjęta została bezskuteczna próba polubownego załatwienia sprawy. Próby rozmowy matki małoletniego powoda z pozwanym skończyły się niepowodzeniem i strony ostatecznie nie doszły do porozumienia.

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku– PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

6 thoughts on “Dziecko rośnie?Wydatki coraz większe? Złóż pozew o podwyższenie alimentów!”

 1. Witam. Mam pytanie. Czy wnioskujac o podwyzszenie alimentow moge domagac sie aby ojciec przedstawil zaswiadczenie o calkowitym dochodzie a nie tylko o podstawie? Czy moge sprawdzic czy ojciec w rozliczeniu z Urzedem skarbowym odlicza ulge na dzieci? Dodam ze ma ograniczone prawa do dzieci. Nie sprawuje opieki. Nie przestrzega terminow spotkan z dziecmi . Od marca nie byl ani razu a w w ostatnim czasie dzwonil do dzieci 3 razy zeby wytlumaczyc sie ze nie moze przyjechac.

  1. Dzień dobry, można wnioskować żeby sąd zobowiązał do przedstawienia zaświadczenia np z ostatniego pół roku-zakład pracy wskazuję wtedy wszelkie wypłacone świadczenia także premie, nagrody itp

  2. Można także wnioskować o informację dot korzystania z ulg z US. A Pani ubiegała się o ulgę? Tylko 1 rodzic może skorzystać więc Pani nie powinna być przyznana jeśli ojciec wnioskował. W takiej sytuacji US wzywa obie strony do wyjaśnienia – ulga przysluguje temu rodzicowi który sprawuje faktycznie opiekę, pozdrawiam

   1. Nie, ja nie wnioskowałam. Prowadzę gospodarstwo. Jestem ryczałtowcem.Po sprawie o alimenty ojciec miał po otrzymaniu ulgi przekazac ją na dzieci z tytułu wyrownania alimentow wstecz. Nie zrobił tego. Podejrzewam że w innychl latach tez korzystał z ulgi wykorzystując fakt że ja nie moglam z tego skorzystać. Dziekuje za informacje. Pozdrawiam.

    1. Ulga to odrębne świadczenie i powinna być rozliczana na poczet alimentów. Można zawiadomić o tym US. Zwłaszcza jeżeli nie sprawuje opieki nad dziećmi. W sprawie niewyegzekwowanych alimentów powinnien być złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *