Sprawy z ARiMR, urzędem gminy, ośrodkiem pomocy społecznej, starostwem – rozstrzygane są w formie decyzji. Rolnik tych spraw ma całkiem sporo. Czy takie decyzje są ostateczne? Co jeśli są niekorzystne? Można jeszcze coś zrobić?

Jedną z konstytucyjnych zasad jest prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji. W związku z tym również strona postępowania administracyjnego, która jest niezadowolona z wydanej decyzji może wnieść od niej odwołanie, do organu II instancji, który zweryfikuje treść zapadłej wcześniej decyzji.

art. 127 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego: Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji

Odwołanie

Właściwy do rozpatrzenia decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. Strona ma również prawo do zrzeczenia się odwołania i wtedy decyzja wydana przez organ administracji staje się ostateczna i prawomocna.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Samo niezadowolenie strony jest wystarczające do wniesienia odwołania. Przepisy szczególne mogą jednak ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Podstawowymi składnikami odwołania są:

 1. wskazanie decyzji wydanej przez organ I instancji (oznaczenie organu, który wydał decyzje,  daty wydania, znaku sprawy, daty otrzymania decyzji)
 2. wyrażenie przez stronę niezadowolenia.

art. 128 kodeksu postępowania administracyjnego: Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji

Warto zaznaczyć, iż odwołanie nie służy od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W takim przypadku, można zwrócić się do organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Wniesienie odwołania- 14 dni

Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie, lub jeżeli decyzja była ogłaszana ustnie to od dnia jej ogłoszenia.

Termin ten nie może zostać ani skrócony ani przedłużony przez organ administracji publicznej. Warto więc zawsze na kopercie zapisać datę, kiedy przyszło pismo. Pozwoli to uniknąć naprawdę poważnych konsekwencji.

Wniesienie odwołania po jego terminie jest bezskuteczne. Stronie przysługuje jednak środek prawny w postaci wniosku o przywrócenie terminu przy spełnieniu warunków określonych w art. 56 Kodeksu postępowania administracyjnego (np. gdy uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony).

Odwołanie złóż do organu, który wydał decyzję

Odwołanie składa się do organu administracji publicznej w formie podania. Odwołanie wnosi się do właściwego organu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Jeżeli złożone przez nas odwołanie zawiera braki formalne o charakterze usuwalnym, organ wezwie do ich usunięcia.

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 10.11.2020r.

Jan Kowalski

Piękna 8, 00-000 Warszawa

                                                             Ministerstwo Infrastruktury

Wspólna 2/4, 00-928 Warszawa

za pośrednictwem

                                                     Wojewody Warmińsko- Mazurskiego

 Warmińsko- Mazurski Urząd Wojewódzki

                                                                    Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9

                                                                                                              10-575 Olsztyn                                              

 Znak sprawy: III-AAA-VIII.1111.11.2020

Odwołanie od decyzji wydanej przez  Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w dniu 2 listopada 2020r. , znak III-AAA-VIII.1111.11.2020  otrzymanej wraz z uzasadnieniem w dniu 5.11.2020r.  

Działając w imieniu własnym,  na podstawie art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego  zaskarżam w całości decyzję wydaną przez  Starostę Nowomiejskiego w dniu 2.11.2020r.  znak III. 1111.1.1.2020 otrzymaną wraz z uzasadnieniem w dniu 6.11.2020r.

Wykonanie decyzji

Co do zasady decyzja nie ulega wykonaniu przez upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Są jednak szczególne przypadki, w których następuje wykonanie decyzji przez upływem terminu do wniesienia odwołania:

 1. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności
 2. decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
 3. decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron (przypadek ten nie znajduje zastosowania jeżeli w sprawie występują strony o spornych interesach)
 4. wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Zmiana decyzji przez organ I instancji

Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie to zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyla lub zmienia zaskarżoną decyzję. Decyzja ta nie może być podjęta na niekorzyść strony odwołującej się chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

7 dni na przekazanie akt

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Obowiązki organu odwoławczego

Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Organ odwoławczy może również przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Może zdarzyć się, że strona w toku postępowania odwoławczego przedstawi dowody, o istnieniu których nie wiedziała lub nie mogła wiedzieć w toku postępowania przed organem I instancji.

Postępowanie wyjaśniające- uchylenie decyzji

W przypadku, gdy istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego co do okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, organ odwoławczy jest obowiązany uchylić decyzję organu I instancji i przekazać sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Organ odwoławczy może wydać decyzję, w której:

 1. utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję
 2. uchyla w całości albo w części zaskarżoną decyzję
 3. uchyla zaskarżoną decyzję i umarza postępowanie w I instancji w całości albo w części
 4. uchyla decyzję w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji
 5. umarza postępowanie odwoławcze
 6. uchyla zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ I instancji do wydania decyzji określonej treści.

Przy postępowaniu odwoławczym warto skorzystać z rad profesjonalisty, który pomoże prawidłowo sporządzić odwołanie oraz uniknąć braków formalnych, których uzupełnianie znacznie wydłuża czas postępowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Mam nadzieję, że dowiedziałaś/dowiedziałeś się z artykułu przydatnych dla Ciebie rzeczy.

Jeśli Twoja sprawa wymaga konsultacji i  potrzebujesz porady prawnej to skontaktuj się proszę ze mną- zadzwoń lub napisz mail. Wszystkie informacje kontaktowe są  w zakładce Kontakt oraz panelu bocznym (lub poniżej jeśli czytasz artykuł w telefonie).

Jeśli masz jakieś pytania czy uwagi zostaw pod artykułem komentarz.

A jeśli zainteresował Cię artykuł, kliknij proszę  „Lubię to” poniżej tekstu, udostępnij  lub zajrzyj na moją stronę na Facebooku–  PrawnikRolnika  i bądź na bieżąco z najnowszymi wpisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *